ALPHA LUXE GROUP személyes adatvédelmi irányelve

Hatályba lépés dátuma: 2019. április 15.

Az ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (a továbbiakban "ALPHA LUXE"), amelyet Robert Budimir, igazgató képvisel, elkötelezett az egyének magánéletének és személyes adatainak védelme mellett az (EU) 2016/679 EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI rendelet alapján, amely 2016. április 27-én hatályba lépett az egyének személyes adatainak feldolgozásáról és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban "a rendelet").

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI RENDSZER ÉS EGYÉNI MAGÁNÉLET VÉDELME IRÁNYELVE

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Webhelyeink minden tartalma, struktúrája, szövege, fényképe és videója szerzői jog által védett. Az információk vagy adatok bármilyen reprodukciója, ideértve a szövegek vagy szövegrészek, képek és videók használatát vagy bármilyen egyéb felhasználást vagy megosztást, az ALPHA LUXE előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. Minden engedély nélküli használatot szerzői jog vagy szellemi tulajdonjog megsértésének tekintünk, amely jogi lépésekhez vezet.
 2. DEFINÍCIÓK

Személyes adat: Bármely természetes személyre (egyénre) vonatkozó információ, akinek azonossága megállapított vagy megállapítható, beleértve egy azonosítható egyén azonosítószámát, nevét, helyadatait, hálózati azonosítóját, vagy egy vagy több olyan jellemzőt, amely sajátos a fizikai, élettani, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságukhoz.

Adatalany (válaszadó): Természetes személy (egyén), akinek azonosságát közvetlenül vagy közvetett módon meg lehet állapítani, elsősorban név, azonosítószám, helyadat, hálózati azonosító alapján, vagy egy vagy több olyan jellemző segítségével, amely sajátos a fizikai, élettani, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságukhoz.

Személyes adatok feldolgozása: Minden olyan eljárás vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok csoportján végeznek, legyen az automatizált vagy nem automatizált eszközökkel, mint a gyűjtés, rögzítés, szervezés, szerkezetbe foglalás, tárolás, adaptálás, módosítás, lekérdezés, ellenőrzés, felhasználás, továbbítás útján történő észlelés, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, aki önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.

Információs rendszer: A technológiai infrastruktúra, szervezet, emberek és eljárások komplexitása az információ gyűjtésére, feldolgozására, előállítására, tárolására, továbbítására, megjelenítésére, terjesztésére és elhelyezésére. Egy információs rendszert úgy is definiálhatunk, mint az információtechnológia, az adatfeldolgozási eljárások és az adatokat gyűjtő és felhasználó emberek kölcsönhatása.

Felügyeleti szerv: Az a független közintézmény, amelyet a Horvát Köztársaság hozott létre a rendelet végrehajtásának ellenőrzése és biztosítása érdekében.

Titoktartás: Az információ (adat) tulajdonsága, hogy nem érhető el vagy nem közölhető jogosulatlan személyekkel.

Hozzájárulás: A válaszadó akarata önkéntes, tájékozott, egyértelmű kifejezése, amely által jóváhagyást ad vagy kifejezett pozitív cselekedetet hajt végre a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásának hozzájárulására.

Profilkészítés: Az a személyes adatok automatizált feldolgozása, amely az egyénnek sajátos aspektusainak értékeléséből áll, különösen az ingatlanértékesítés során fellépő vágyak és igények elemzéséhez.

Harmadik felek: Bármely természetes vagy jogi személy, közintézmény, ALPHA LUXE, vagy egyéb szerv, kivéve a válaszadót, adatkezelőt, adatfeldolgozót vagy az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen hatósága alatt személyes adatok feldolgozására jogosult személyeket.

"Terjesztési csatornák" azokat az eszközöket és módszereket jelentik, amelyeken keresztül az ügyfelek hozzáférhetnek, szerződhetnek és használhatják az ALPHA LUXE termékeit és szolgáltatásait, valamint kereskedelmi információkat és ajánlatokat kaphatnak az ALPHA LUXE-hoz kapcsolódóan. Ilyen csatornák a vállalat székhelye, weboldala és egyebek. Az ALPHA LUXE terjesztési csatornáiról az ügyfelek bármikor tájékozódhatnak telefonon.

A személyes adatok feldolgozásához a válaszadónak "hozájárulását" kell adnia önkéntes, konkrét, tájékozott és egyértelmű módon. Ez kijelentésen vagy kifejezett pozitív cselekedeten keresztül fejezhető ki.

A személyes adatok védelme magában foglalja az olyan biztonsági megsértések elleni védelmet, amelyek véletlen vagy jogellenes megsemmisítéshez, elvesztéshez, módosításhoz, jogosulatlan közléshez vagy hozzáféréshez vezetnek a személyes adatok továbbítása, tárolása vagy egyéb feldolgozása során.

III. HATÁLY ÉS CÉL

A személyes adatvédelmi irányelv keretet határoz meg a személyes adatok védelméhez az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján. Az irányelv meghatározza az egyének biztonságával kapcsolatos szabályokat a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása során, valamint a személyes adatok szabad áramlásával kapcsolatos gyakorlatokat.

Az irányelv minden személyes adat feldolgozására vonatkozik, kivéve azokat az eseteket, amikor a feldolgozás olyan jellegű, hogy abból lehetetlen egy egyént azonosítani.

 1. ADATFELDOLGOZÁS ELVEI

A személyes adatvédelmi irányelv keretet határoz meg a személyes adatok védelméhez az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján. Az irányelv szabályokat állapít meg az egyének biztonságával kapcsolatban a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása során, valamint az adatok szabad áramlásával kapcsolatos gyakorlatokhoz.

Az irányelv minden személyes adat feldolgozására vonatkozik, kivéve azokat az eseteket, amikor a feldolgozás olyan jellegű, hogy abból lehetetlen egy egyént azonosítani. Az adatfeldolgozás elvei az alapszabályok, amelyeket az ALPHA LUXE követ a válaszadók személyes adatainak feldolgozásakor. Az alábbi szabályozás szerint végzett feldolgozást jogosnak tekintik.

 1. törvényesség, korrektség és átláthatóság - a személyes adatok törvényesen, korrekten és átláthatóan kerülnek feldolgozásra a válaszadóval kapcsolatban; Bizonyos helyzetekben az ALPHA LUXE-nek személyes adatokat kell kérnie a válaszadóktól, amelyek nem szükségesek bizonyos szolgáltatások nyújtásához, de törvényileg kötelezőek (pl. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény). Az ALPHA LUXE átláthatóan tájékoztatja a válaszadókat adataik kezeléséről, annak felhasználásáról vagy feldolgozásáról, és arról, hogy mennyi ideig lesznek feldolgozva az adatok. A válaszadókat az adatgyűjtés előtt az összes releváns információval tájékoztatják.
 2. Célkorlátozás - a személyes adatokat kifejezett és törvényes célokra kell gyűjteni. Csak a jogszabályok által előírt további feldolgozásban dolgozhatók fel vagy ha a szolgáltatás magas színvonalú nyújtása szükségessé teszi.
 3. Adatminimalizálás - a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása megfelelő, releváns és korlátozott a feldolgozás céljához képest.
 4. Pontosság - a személyes adatok pontosak és aktuálisak; ha szükséges, az ALPHA LUXE minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítására, hogy a feldolgozás céljait figyelembe véve pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék; az ALPHA LUXE lehetőséget biztosít ennek az elvnek az alkalmazására a válaszadókkal való kommunikáció révén.
 5. Integritás és bizalmas jelleg - a személyes adatok olyan módon kerülnek feldolgozásra, amely megfelelő biztonságot garantál az adatoknak, beleértve a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás elleni védelmet, valamint a véletlen veszteség, megsemmisítés vagy károsodás elleni védelmet.
 6. tárolási korlátozás - a személyes adatokat csak addig tárolják formában, amíg az azok feldolgozásának céljából szükséges; a személyes adatokat hosszabb ideig tárolhatják, ha az adatokat kizárólag statisztikai célokra dolgozzák fel, megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazásával, vagy ha van jogos érdek (pl. peres eljárás esetén).

Az ALPHA LUXE elkötelezett amellett, hogy megfeleljen az adatvédelmi elveknek és biztosítja, hogy az összes feldolgozott személyes adat megfelel ezeknek az elveknek. Minden egyes adatfeldolgozási tevékenység során az ALPHA LUXE fokozottan ügyel az adatok integritására és bizalmas jellegére. A válaszadók jogai mindig elsőbbséget élveznek, és az ALPHA LUXE mindent megtesz annak érdekében, hogy azokat teljes mértékben tiszteletben tartsa.

Azoknak a válaszadóknak, akik kérdésekkel vagy aggályokkal fordulnak az ALPHA LUXE-hez adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, gyors és átlátható választ biztosítunk. A válaszadók bármikor kérhetik személyes adataik betekintését, módosítását vagy törlését.

Ez az irányelv biztosítja, hogy az ALPHA LUXE által feldolgozott összes személyes adat megfelel az európai és hazai adatvédelmi szabályozásoknak. Ezen kívül az ALPHA LUXE elkötelezett amellett, hogy folyamatosan tájékoztassa és képezze munkatársait az adatvédelmi elvekkel és szabályokkal kapcsolatban, hogy biztosítsa az adatok megfelelő kezelését.

 1. AZ ADATBIZTONSÁG ÉS TITKOLTAZÁS KÖTELEZETTSÉGE

Minden ALPHA LUXE alkalmazottnak be kell tartania ebben a Szabályzatban meghatározott intézkedéseket. Az ALPHA LUXE garantálja, hogy harmadik felek, akik az ALPHA LUXE-val való együttműködésük során hozzáférnek személyes adatokhoz, megismerkedjenek ezen Szabályzatban meghatározott intézkedésekkel és azokat betartsák. Minden személynek, aki munkaszerződéssel vagy bármilyen alkalmazotti jogviszonyban közvetlenül vagy közvetve hozzáférhet személyes adatokhoz, kötelessége tiszteletben tartani a titoktartást és védeni az egyén magánéletét, ideértve az személyes adatokhoz és az adatfeldolgozásban használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést vagy azok jogosulatlan használatát. Az ALPHA LUXE továbbítja a válaszadók adatait állami intézményeknek, ha van jogalapja ennek (például az Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozásának Megelőzéséről szóló törvény űrlapjaihoz).

 1. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGÁLLÁSA

Az ALPHA LUXE-nál tudjuk, hogy válaszadóink személyes adatai az övék, és ennek megfelelően kezeljük. Ugyanakkor minőségi szolgáltatást kell nyújtanunk a törvénynek megfelelően, és ehhez minimális adatsor feldolgozására van szükség. Ezért, ha a válaszadó nem hajlandó a szükséges adatokat megadni, nem tudunk segítséget nyújtani.

Egyik alábbi feltétel teljesülése esetén dolgozzuk fel a válaszadó személyes adatait:

 1. a) A feldolgozás szükséges a válaszadó által kötött szerződés teljesítéséhez vagy az azt megelőző lépések megtételéhez.
 2. b) A feldolgozás jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében szükséges. Ha a törvény engedélyezi vagy kötelezi az ALPHA LUXE-t adatok feldolgozására, ezen törvény alapján tesszük azt.
 3. c) A feldolgozás szükséges az ALPHA LUXE jogos érdekeihez, kivéve ha ezek az érdekek elsőbbséget élveznek a válaszadó érdekei vagy alapvető jogai és szabadságjogai előtt, különösen ha a válaszadó gyermek. Jogos érdekünkbe tartozik azoknak a feldolgozásoknak az elvégzése, amelyek segítenek nekünk a folyamatok javításában, termékek fejlesztésében, szolgáltatásaink javításában, bizonyos termékek és szolgáltatások kínálásában, jogi viták rendezésében és személyek és vagyontárgyak védelmében.
 4. d) A válaszadó hozzájárulását adta adatainak feldolgozásához, ami bizonyítható, önkéntes, könnyen érthető nyelven van megfogalmazva és bármikor visszavonható. Az ALPHA LUXE által elérhető disztribúciós csatornákon közölt ingatlanajánlatok a szolgáltatás részét képezik. A válaszadó hozzájárulása opcionális, amíg a feldolgozás megfelel a IV. pontban meghatározott feldolgozási elveknek.
 5. e) A feldolgozás szükséges a válaszadók létfontosságú érdekeinek védelmére.

Tudjon meg többet a személyes adatok feldolgozásának jogosságáról az ALPHA LUXE-nál. Kezeljük válaszadóink személyes adatait mint az övéket, de minimális adatkészlet feldolgozására van szükségünk a minőségi szolgáltatás és a törvénnyel való összhang érdekében. Ha a válaszadó nem hajlandó a szükséges adatokat megadni, nem tudunk segítséget nyújtani. Egyik alábbi feltétel teljesülése esetén dolgozzuk fel a személyes adatokat: szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeknek való megfelelés, jogos érdekek érvényesítése, hozzájárulás megszerzése vagy létfontosságú érdekek védelme.

Az ALPHA LUXE értékeli az Ön magánéletét és garantálja, hogy a hozzájárulása bizonyítható, önkéntes, könnyen érthető nyelven íródott és bármikor visszavonható. Az általunk kommunikált ingatlanajánlatok, amelyeket az elérhető disztribúciós csatornákon keresztül közlünk, a szolgáltatásunk részét képezik és nem igénylik a válaszadó hozzájárulását, amennyiben megfelelnek a feldolgozási elveinknek. Vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért.

VII. A VÁLASZADÓK JOGAI

A válaszadónak különféle jogai vannak adataikra vonatkozóan, az alábbiak szerint:

 1. Hozzáférési jog - A válaszadónak joga van bármikor felvenni a kapcsolatot az ALPHA LUXE-szel annak megerősítése érdekében, hogy adataikat feldolgozzák-e, és ha igen, hozzáférést kérhetnek az adatokhoz és kapcsolódó információkhoz, beleértve a személyes adatok védelméhez való jogot. Az ALPHA LUXE köteles biztosítani a feldolgozás alatt álló személyes adatok másolatát, általában elektronikus formában, ha azt elektronikusan kérik, és ésszerű díjat számíthat fel további dokumentumokért.
 2. Javításhoz való jog - A válaszadónak joga van az ALPHA LUXE-től kérni az pontatlan személyes adatok haladéktalan korrigálását és az hiányos adatok kiegészítését. Az ALPHA LUXE köteles kommunikálni az adatok módosításait az adatok címzettjeinek és tájékoztatni a válaszadót ezekről a címzettekről, ha azt kéri.
 3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog) - A válaszadónak joga van adataik törlését kérni, amelyet indokolt esetben haladéktalanul teljesíteni kell. Ha a törlés nem lehetséges vagy nem tanácsos, az ALPHA LUXE-nek blokkolnia kell az adatokat az engedély nélküli feldolgozás ellen és kommunikálnia kell az elmulasztásokat az adatok címzettjeinek. Ha kérik, tájékoztassa a válaszadót ezekről a címzettekről.
 4. A feldolgozás korlátozásának joga - A válaszadónak joga van az ALPHA LUXE-tól kérni a feldolgozás korlátozását bizonyos körülmények között, beleértve az pontosság vagy törvénytelenség vitatását, vagy ha a feldolgozás már nem szükséges vagy meghaladja a jogos jogokat. Azonban az ALPHA LUXE továbbra is feldolgozhatja a személyes adatokat az érvényes rendelkezések engedélyezésével.
 5. Adathordozhatósághoz való jog - A válaszadó képes kapni rájuk vonatkozó személyes adatokat egy strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban és átviheti azt egy másik adatkezelőnek, ha a feldolgozás a hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatikusan történik.
 6. Ellenkezési jog - A válaszadó ellenezheti adataik feldolgozását, ha az az ALPHA LUXE jogos érdekein vagy közvetlen marketing célokon alapul. Az ALPHA LUXE folytathatja a feldolgozást, ha be tudja mutatni a jogos okokat erre vagy jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére.
 7. A hozzájárulás visszavonásának joga - A válaszadó bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ami olyan egyszerűnek kell lennie, mint annak adása. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.
 8. Kártérítéshez és felelősséghez való jog - A válaszadónak joga van kártérítéshez vagyonkárok vagy nem vagyoni károk miatt, amelyek a feldolgozó vagy feldolgozó által a vonatkozó jogi rendelkezések megsértése miatt keletkeztek.

A válaszadó gyakorolhatja jogait az ALPHA LUXE-hez való kapcsolatfelvétellel, amelyet weboldalán vagy az előzetes tárgyalási információkban közzétett kapcsolati adatokon keresztül tehet meg. Ha úgy vélik, hogy adataik feldolgozásának jogait megsértették, a válaszadó panaszt tehet a nemzeti felügyeleti hatóságnál. Továbbá a válaszadónak joga van arra, hogy ne legyen alávetve olyan automatizált döntéseknek, amelyek jogi hatásokat eredményeznek vagy hasonlóan jelentős eredményeket hoznak létre, hacsak ez nem szükséges szerződéshez, törvény által engedélyezett, vagy kifejezett hozzájáruláson alapul.

Az ALPHA LUXE elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartja az ügyfelek és válaszadók jogait az adatvédelem terén, különösen azokat, akik ingatlanokat keresnek Isztriában. A válaszadók bizalmának megőrzése érdekében folyamatosan frissítjük adatvédelmi irányelveinket és gyakorlatainkat. Ha bővebb információt szeretne vagy kérdései vannak, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

VIII. TÁJÉKOZTATÁS

Az ALPHA LUXE garantálja, hogy a válaszadó minden szükséges információt megkap, ha személyes adatokat gyűjtenek be tőle vagy ha a személyes adatokat nem tőle szerezték be, és tájékoztatást kap az előző cikk alapján járó jogairól. Az ALPHA LUXE közzéteszi a személyes adatok védelmével kapcsolatos információkat a hivatalos weboldalon.

 1. NYILVÁNTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Az ALPHA LUXE létrehozott és fenntart egy személyes adatok nyilvántartását. Folyamatosan gondoskodik arról, hogy a feldolgozás során csak azok a személyes adatok kerüljenek be, amelyek feldolgozására jogalap áll rendelkezésre.

A személyes adatok megfelelőek, relevánsak és korlátozottak arra, ami az adatfeldolgozás céljából szükséges. Ezért biztosítják, hogy a személyes adatok tárolásának időtartama a szigorú minimumra korlátozódjon. Személyes adatokat csak akkor dolgoznak fel, ha más eszközökkel nem indokolhatóan érhető el a feldolgozás célja.

Az ALPHA LUXE folyamatosan megfelelő műszaki és szervezeti védelmi intézkedéseket vezet be, figyelembe véve a feldolgozás természetét, terjedelmét, környezetét és céljait, valamint a válaszadók jogainak és szabadságainak különböző szintű valószínűségét és súlyosságát.

Az adatfeldolgozás jogszerűsége. Az ALPHA LUXE nem engedélyezi a személyes adatok jogosulatlan gyűjtését, feldolgozását vagy használatát. Az adathozzáférés korlátozásának szabálya csak azokra az adatokra vonatkozik, amelyek egy adott üzleti feladat elvégzéséhez szükségesek. Az ALPHA LUXE munkatársai szigorúan tilosak a válaszadók adatainak olyan célra történő használatára, amely nem felel meg a VI. fejezetben meghatározott feltételeknek. Végül, az alkalmazandó törvények (pl. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény) alapján az ALPHA LUXE jogosult a személyes adatok egy részének ellenőrzésére és feldolgozására, de csak a szabályozási követelményeknek való megfelelés vagy a válaszadóval kötött megállapodás érvényesítéséhez szükséges mértékben.

A személyes adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól, módosítástól és elvesztéstől. Védelmi mechanizmusokat alkalmaznak az ALPHA LUXE keretein belül a személyes adatokra, függetlenül attól, hogy milyen formában vannak tárolva - papíron vagy elektronikusan.

Az ALPHA LUXE munkája során gyűjtött és feldolgozott személyes adatokat bizalmasnak tekintik, különös gondossággal kell kezelni őket, és csak azon célokra használhatók fel, amelyekért azokat gyűjtötték.

Az ALPHA LUXE csak annyi személyes adatot gyűjt és tárol, amennyi a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges. Az ALPHA LUXE csak olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyek relevánsak, megfelelőek és korlátozottak arra, ami a feldolgozás céljához szükséges ("adatminimalizálás"); az ALPHA LUXE minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy adatai pontosak, teljesek és szükség esetén naprakészek legyenek, és vállalja, hogy beszerzi a válaszadók hozzájárulásait, amikor szükséges, és tájékoztatja a válaszadókat adataik feldolgozásáról.

A személyes adatokat a lehető legkevesebb helyen kell tárolni, ahol megfelelő védelmet kell biztosítani. A személyes adatokhoz csak üzleti szükségletek alapján lehet hozzáférést biztosítani. Személyes adatok használata az IT rendszerek kifejlesztéséhez vagy teszteléséhez tilos. A személyes adatokat lehetőség szerint titkosítással, pseudonimizációval vagy anonimizációval kell védeni.

 1. JOGI ALAPON TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁS ÉS PANASZJOG

Az ALPHA LUXE az európai uniós szabályok, normák és ajánlások, valamint nemzeti felügyeleti hatóságok által előírtaknak megfelelően fogja feldolgozni a válaszadók adatait, hogy megelőzze és megakadályozza a csalást, a pénzmosást stb.

A szabályozás értelmében az ALPHA LUXE lehetővé teszi a válaszadók számára, hogy tiltakozzanak az adatfeldolgozás ellen, ha az közvetlen marketingcélokra történik, legyen szó kezdeti vagy későbbi feldolgozásról, bármikor és díjmentesen.

 1. SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

A gyorsabb és jobb szolgáltatás érdekében. Üzleti együttműködési megállapodás kötése esetén az ALPHA LUXE átadhatja a válaszadó személyes adatait egy külső partnernek, aki rendelkezik a megfelelő szakmai kompetenciával és elegendő garanciát biztosít a megfelelő egyéni adatvédelmi intézkedések érvényesítéséhez, és akivel az ALPHA LUXE együttműködési megállapodást kötött. Ugyanez vonatkozik az ingatlanközvetítő cégekkel, ügyvédi irodákkal, építészeti irodákkal, földmérési irodákkal, stb. kötött üzleti együttműködési megállapodásokra.

Az ALPHA LUXE továbbá, hirdetési szolgáltatások nyújtása (Istraplakati) során hozzáférést biztosíthat személyes adataihoz partnerei számára, akik a feldolgozás végrehajtóiként működnek. Ezek a harmadik féltől származó szolgáltatók csak az ALPHA LUXE utasításait követik. Csak a személyes adatok gyűjtésének céljából férhetnek hozzá adataihoz. Ugyanazok az adatvédelmi és bizalmas szabályok vonatkoznak rájuk, mint az ALPHA LUXE-re. Az ALPHA LUXE-nek hozzájárulását kell kérnie mielőtt adatait közvetlen marketing céljából partnereknek továbbítja.

Továbbá adatait a következő alapokon továbbíthatja:

 • jogi vagy közigazgatási eljárásra, vagy az illetékes hatóságok által kért végrehajtási intézkedésre válaszul;
 • jogi kötelezettségek teljesítése, az egyén jogainak és biztonságának védelme, az ALPHA LUXE jogainak és tulajdonának védelme, beleértve ezen Adatvédelmi irányelv tiszteletben tartásának szükségességét és minden technikai, biztonsági vagy csalás miatti probléma megelőzését.

XII. ESEMÉNYKEZELÉS ÉS PANASZJOG

Az ALPHA LUXE minden lehetséges intézkedést megtesz a válaszadók személyes adatainak védelme érdekében. Ezenkívül minden alkalmazottnak értesítenie kell a felelős személyt egy személyes adatvédelmi incidens vagy adatvédelmi sérelem esetén. Az ALPHA LUXE-nak 72 órán belül jelentenie kell az incidensről az Adatvédelmi Hivatalnak, ha ez megvalósítható.

Továbbá, ha egy személyes adatokkal kapcsolatos sérelem valószínűsíthetően nagy kockázattal jár az egyének jogaira és szabadságaira nézve, az ALPHA LUXE haladéktalanul értesíti a válaszadót az adatvédelmi sérelméről. A válaszadónak joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál (Adatvédelmi Hivatal) egy olyan incidens kapcsán, amely adatait érinti, vagy ha úgy gondolja, hogy az ALPHA LUXE megsérti a Szabályzatban meghatározott jogait.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez az irányelv az elfogadásának napján lép hatályba.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. Robert Budimir Igazgató