Ingatlan-közvetítési szolgáltatások általános szerződési feltételei az ALPHA LUXE GROUP által

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. cikk Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "Feltételek") szabályozzák az ALPHA LUXE GROUP doo (a továbbiakban "Közvetítő") és a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban "Megbízó") közötti üzleti kapcsolatot, aki írásbeli közvetítési megállapodást köt a Közvetítővel. A Feltételek a Közvetítő és a Megbízó közötti közvetítési megállapodás szerves részét képezik. A Megbízó elismeri és elfogadja ezen Feltételeket a közvetítési megállapodás teljes kitöltésével.

FOGALMAK ÉS JELENTÉSÜK

 1. cikk
 1. Az Ingatlan-Közvetítő vagy Közvetítő az ALPHA LUXE GROUP d.o.o., egy korlátolt felelősségű társaság, melynek székhelye Mate Vlašića 17, 52440 Poreč, Horvátország, és amely megfelel az Ingatlan-Közvetítési Törvényben előírt feltételeknek (a továbbiakban "Közvetítő").
 2. Ingatlan-közvetítői ügynök olyan természetes személy, aki bejegyezve az ingatlan-közvetítők nyilvántartásába és a Közvetítő alkalmazottja, vagy egy jogi személy alkalmazottja, amely együttműködési megállapodással rendelkezik a Közvetítővel, vagy személyes együttműködési megállapodással rendelkezik a Közvetítővel (a továbbiakban "Ügynök").
 3. Ingatlan-közvetítés az ingatlan-közvetítők tevékenységét jelenti, amikor összekötik a megbízót egy harmadik féllel, valamint tárgyalnak és előkészítik a meghatározott ingatlannal kapcsolatos jogügyletek megkötését, különösen azokat, amelyek vásárláshoz, eladáshoz, cseréhez, bérbeadáshoz, lízinghez stb. kapcsolódnak.
 4. A Megbízó egy természetes vagy jogi személy, aki írásbeli közvetítési szerződést köt egy Ingatlan-Közvetítő Ügynökkel.
 5. A harmadik fél minden olyan személy, akivel az Ingatlan-Közvetítő kapcsolatba kíván lépni a Megbízóval, hogy tárgyaljon az adott ingatlannal kapcsolatos jogügyletek megkötéséről, függetlenül attól, hogy a Közvetítőnek van-e közvetítési szerződése a Harmadik Féllel vagy sem (a továbbiakban "Harmadik Fél").
 6. Ingatlan a föld egy részét és mindent, ami állandóan kapcsolódik a földhöz a felszín alatt vagy felett, a tulajdonnal és egyéb alapvető jogokkal kapcsolatos általános szabályozás szerint.
 7. A közvetítési díj az a összeg, amelyet a megbízónak kell fizetnie a Közvetítőnek a közvetítési szolgáltatásokért.

AJÁNLAT

 1. cikk A Közvetítő ajánlata az írásban és szóban kapott információkon alapul. A Megbízónak tudatában kell lennie annak a lehetőségnek, hogy hibák lehetnek az ingatlan leírásában és árában, és az is előfordulhat, hogy a hirdetett ingatlant már eladták, kiadták bérbe vagy az ingatlantulajdonos visszavonta az értékesítésből. A Közvetítő nem vállal felelősséget az ingatlan leírásában vagy árában bekövetkezett hibákért vagy bármilyen problémáért, ami az ingatlantulajdonos visszalépésével kapcsolatos. Az ajánlatokat és értesítéseket a Megbízónak bizalmasan kell kezelnie, és csak a Közvetítő írásbeli engedélyével szabad harmadik félnek továbbítania. Amennyiben a Közvetítő ajánlatának címzettje már ismeri a kínált ingatlant, haladéktalanul írásban, e-mailben vagy ajánlott levélben tájékoztatnia kell a Közvetítőt.

INGATLAN-KÖZVETÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS

 1. cikk Az Ingatlan-közvetítési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) az ingatlanhoz és/vagy az ingatlannal összefüggő vagyontárgyakhoz kapcsolódó konkrét jogok átruházására vagy létrehozására vonatkozik. A Közvetítő a közvetítőként felelős harmadik fél megbízók megtalálásáért és velük való kapcsolattartásért a Megbízó nevében történő jogi tranzakció tárgyalásának és lezárásának céljából. Ha a jogi ügylet teljesül, a Megbízónak követítési díjat (a továbbiakban: Díj) kell fizetnie a Közvetítőnek. Ez magában foglalja egy olyan előszerződés megkötését is, amelyben a szerződő felek megállapodnak egy központi szerződés megkötésében. A megállapodást írásban, meghatározott időszakra kötik. Ha a szerződő feleknek eltérő nézeteik vannak a megállapodás időtartamáról, a Megállapodás a megállapodás dátumától számított 12 hónap elteltével szűnik meg és többször is meghosszabbítható kölcsönös megállapodással.

KIZÁRÓLAGOS KÖZVETÍTÉS - KIZÁRÓLAGOS MEGÁLLAPODÁS

 1. cikk A Kizárólagos Közvetítési Megállapodás kötelezi a Megbízót, hogy ne fogadjon el más közvetítőt a közvetített munkához. Feltételezve, hogy a Megbízó a Kizárólagos Közvetítési Megállapodás alatt jogi tranzakciót köt azon a Közvetítőn kívül, amelynek közvetítési megbízást adott, a Megbízónak közvetítési díjat és minden közvetítés során felmerült további költséget kell fizetnie a Közvetítőnek. A Közvetítőnek tájékoztatnia kell a Megbízót a kizárólagossági záradék jogi következményeiről a kizárólagos közvetítési szerződés megkötése előtt. Egy adott időszakra kötött kizárólagos közvetítési szerződés akkor szűnik meg, amikor a közvetített szerződés teljesül, vagy amikor az egyeztetett időszak lejár. Ha a Kizárólagos Közvetítési Megállapodást a korábbi bekezdésben meghatározott okok miatt megszüntetik, a Megbízónak meg kell térítenie a Közvetítőnek az egyedileg megegyezett költségeket. Feltételezve, hogy a Megbízó a Kizárólagos Közvetítési Megállapodás miatt a Közvetítő cselekvése következtében jogi tranzakciót köt 12 hónapon belül, a Megbízónak teljes mértékben kell fizetnie a Közvetítő díját, hacsak másképp nem állapodtak meg.

KÖZVETÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE

 1. cikk Egy meghatározott időtartamra kötött közvetítési szerződés a megegyezett időszak lejártakor szűnik meg, ha a közvetítés tárgyát képező megállapodás ezen időszak alatt nem teljesült, vagy ha a felek megszüntetik a szerződést a közvetítési megállapodás rendelkezéseinek megfelelően. Ha a Megbízónak a Közvetítő által felmerült költségeket kell fizetnie, és ezt kifejezetten megállapodtak, akkor a Megbízónak meg kell térítenie a Közvetítőnek ezeket a költségeket. A megbízó felmondhatja a közvetítést, ha a visszavonás nem ellenkezik a jóhiszeműség elvével. A rendelés visszavonásának eljárását nem szabad arra használni, hogy megfossza a közvetítőt a díjazástól vagy tudatosan károsítsa jogait. Feltételezve, hogy a közvetítési szerződés hatályának ideje alatt vagy annak megszüntetése után 12 hónapon belül a Megbízó jogi tranzakciót köt egy Harmadik Féllel, amelyet a Közvetítő vagy egy másik Közvetítő mutatott be neki, akkor a Megbízót úgy tekintik, hogy a jóhiszeműség elvével ellentétben járt el, és rendeznie kell a Közvetítési Díjat.

A KÖZVETÍTŐ KÖTELEZETTSÉGEI

 1. cikk Az ingatlan értékesítésének, bérbeadásának vagy bérletének lezárására történő közvetítés során a közvetítőnek kötelező az alábbiakat különösen teljesítenie: bizonyítékot szolgáltat az ingatlan tulajdonjogáról vagy más abszolút jogáról, megteszi a szükséges lépéseket az ingatlan piaci bemutatásához, megfelelően hirdeti az ingatlant és minden más, a közvetítési szerződésben megállapodott tevékenységet végrehajt, amely meghaladja a szokásos bemutatást. A közvetítőnek jogában áll különleges, előre meghatározott költségekre számítani. Lehetővé kell tennie az ingatlan megtekintését és közvetítenie kell a tárgyalásokon annak érdekében, hogy megkösse azt a szerződést, amely kifejezetten az általa tárgyalt ingatlanhoz kapcsolódik, abban az ingatlanban, vagy az általa közvetített üzlettel kapcsolatban. Ha a szerződés tárgya földterület, ellenőriznie kell a terület rendeltetési szerinti hasznosítását az adott területre vonatkozó területrendezési szabályozás alapján. Tájékoztatnia kell a Megbízót minden olyan körülményről, amelyet ismer, vagy amelyet ismernie kell, és tájékoztatnia kell a Megbízót a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Megelőzéséről szóló törvény (OG 108/17, 39/19) rendelkezéseiről.

Miután megkötötte az eladási szerződést és az ingatlan megszerzőjének Megbízójával, ha ugyanez kifejezett érdeklődést mutat és további díjazás nélkül, a Közvetítő vállalja, hogy egy vagy több műveletet hajt végre az alábbiak szerint:

 1. jogi segítségnyújtókkal együttműködve;
 2. az közműszolgáltatók esetében, regisztrálja a Megbízót mint az új szolgáltatás felhasználóját.

AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

Cikk 8

Egy Közvetítői Megállapodás megkötésével a Közvetítővel, az Ügyfél vállalja a következő kötelezettségeket: bizonyítékot szolgáltat harmadik felek felé vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről és regisztrálja az ingatlanon minden bejegyzetlen terhet, amely a szerződés tárgya, energetikai tanúsítványt ad át az ingatlanról a Közvetítőnek, tájékoztatja a Közvetítőt arról, hogy az ingatlan képezi-e az Ügyfél és házastársa/extrapári partnere közös vagyonát, minden releváns információt megad a Közvetítőnek és egy harmadik félnek, aki érdeklődik a közvetített üzlet megkötésében, az ingatlanról, beleértve annak leírását és árát. Az Ügyfélnek írásban kell tájékoztatnia a Közvetítőt minden változásról, amely az üzlettel kapcsolatos, különösen azokról, amelyek az ingatlan tulajdonjogával kapcsolatosak. A jogügylet megkötésével egyidejűleg az Ügyfélnek ki kell fizetnie a közvetítési költségeket. Az Ügyfélnek nincs kötelezettsége tárgyalásokba kezdeni egy harmadik féllel, akit a Közvetítő talált, vagy jogi szerződésbe lépni. Azonban, ha az Ügyfél nem jóhiszeműen járt el, felelősséggel tartozik és meg kell térítenie az összes közvetítés során felmerült költséget, mely díjak nem lehetnek kevesebbek, mint a megállapodott díj 1/3-a, de nem nagyobbak a megállapodott díjnál. Az Ügyfél felelős a károkért, ha csalárdan járt el és nem adott meg, vagy helytelen információt adott meg a közvetítői üzlethez kapcsolódóan. A kárt a Közvetítő által az említett üzletben felmerült költségek alapján számolják, ami legalább a megállapodott díj 1/2-e.

KÖZVETÍTŐI DÍJ

Cikk 9

A szerződés meghatározza a közvetítői díj összegét, amely lehet a ingatlan vételárának egy százaléka vagy egy rögzített összeg. Bérleti vagy lízing szerződés esetén a díjat a havi bérleti vagy lízing összeg alapján számolják, kivéve a 60 hónapnál (5 év) hosszabb lízingek esetén, ahol a díj legalább a havi bérleti vagy lízing összeg 150%-a. A megegyezett közvetítői díj magában foglalja az Általános Szerződési Feltételek 7. cikkében meghatározott összes tevékenységet. Azonban a 7. cikkben nem szereplő, de az Ügyfél kérésére végzett tevékenységekért az óránkénti közvetítői díj 50 € (betűvel: ötven euró). Ha a Közvetítő az Ügyfél kérésére a 7. cikk által nem fedezett további tevékenységeket végez, az Ügyfélnek meg kell térítenie a Közvetítőnek a közvetítői óra és a felmerült költségek összegét. A közvetítői óradíj és a költségek megtérítésének esedékessége a keletkezésüktől számított 15 napon belül van. Amennyiben a jogügylet előzetes szerződést tartalmaz, amelyben az Ügyfél és a Harmadik Fél megállapodnak az ingatlan főszerződésének teljesítésében, beleértve az előleg és a vételár egy részét, a közvetítői díj két egyenlő részletben esedékes: az első az előleg és a megegyezett vételár részletének napján, a második a főszerződés megkötésének napján. Amennyiben a jogügylet előzetes szerződést tartalmaz előleg vagy megegyezett vételár nélkül, a közvetítői díj a főszerződés megkötésének napján vagy az előszerződésben meghatározott határidő lejártának napján esedékes. Ha az Ügyfél vagy a Harmadik Fél visszavonul a közvetített tranzakciótól, továbbra is kötelesek fizetni a közvetítési díjat, ahogyan ezt a cikk és a kötött közvetítési megállapodás meghatározza. Az Ügyfélnek díjat kell fizetnie, ha jogügyletet köt egy Harmadik Féllel, akivel a Közvetítő hozta összeköttetésbe, és amely ugyanazt a célt éri el, mint a közvetített tranzakció. Ha az Ügyfél olyan jogügyletet köt, amely ugyanazt a célt éri el, vagy az a ingatlanra vonatkozik, amelyre a közvetítés irányult, akkor a díjat az Általános Szerződési Feltételek árlistája szerint kell fizetnie. A Közvetítőt úgy tekintik, hogy lehetővé tette az Ügyfél számára a Harmadik Féllel való kapcsolatfelvételt, ha közvetlenül megmutatta az Ügyfélnek az ingatlant, megszervezte az Ügyfél és a Harmadik Fél közötti találkozót, megadta a Harmadik Fél e-mail címét, vagy tájékoztatta az Ügyfelet az ingatlan helyszínéről. A Közvetítő jogosult a díjazásra 12 hónapon belül a Szerződés megszűnésétől, ha az Ügyfél jogügyletet köt egy Harmadik Féllel, főként a Közvetítő megszűnés előtti tevékenységei miatt. Ha az Ügyfél visszavonul a közvetített tranzakció lezárása során egy elfogadható ajánlat benyújtása után, akkor köteles fizetni a megegyezett díj összegét. Az Ügyfélnek díjat is kell fizetnie, ha a közvetített jogügyleti szerződést bármely természetes vagy jogi személlyel kötik, aki házassággal, élettársi vagy családi viszonnyal, tagsággal vagy testületi irányítással, vagy bármilyen más módon kapcsolódik egy Harmadik Féltől, függetlenül attól, hogy ez a személy részt vett-e a tárgyalásokban.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Cikk 10

Ez a megállapodás az Ingatlanközvetítési Törvény, a Polgári Kötelezettségek Törvénye és más alkalmazandó jogszabályok szerint készült azokban a kérdésekben, amelyeket nem határoztak meg kifejezetten ebben a megállapodásban. Ezek az Általános Szerződési Feltételek 2020. január 1-jén léptek hatályba. A jelen Feltételekkel ellentétes módosítások vagy kiegészítések csak írásban, a Közvetítő általi elfogadással érvényesek. Egyéni megállapodás esetén, ha az eltér a jelen megállapodás rendelkezéseitől, az egyedi megállapodás követelményei alkalmazandók. ALPHA LUXE GROUP d.o.o., képviseli: Robert Budimir, vezérigazgató.

INGATLANKÖZVETÍTÉSI DÍJTÁBLA

 1. VÉTEL ÉS ELADÁS: A jutalékot az összes vételi vagy eladási ár százalékában számolják, a legmagasabb jutalék 6% és a legalacsonyabb 4%.
 2. ELADÁS: Az ingatlan eladásában közvetítői jutalék (az eladótól felszámítva) 2-4%, de legalább 1,000.00 euró.
 • VÉTEL: Az ingatlan vásárlásakor közvetítői jutalék (a vevőtől felszámítva) 2-3%, de legalább 1,000.00 euró. IV. CSERE: Ingatlan cseréjekor minden résztvevőtől 2-3% jutalékot számítanak fel, az egyes fél által megszerzett ingatlan értékéből számítva. V. BÉRLET ÉS KIADÁS: A jutalékot a bérleti díj százalékában számolják, és mindkét fél fizeti.

Bérlés és lízing esetén a jutalékot a bérbeadótól és a bérlőtől számolják fel, a százalék a havi bérleti díj alapján:

 • 100% minimum 11 hónapig tartó bérleti vagy lízing esetén
 • 100% 12 és 59 hónap közötti bérleti vagy lízing esetén
 • 150% minimum 60 hónap (5 év) vagy hosszabb bérleti vagy lízing esetén Minden díjra általános forgalmi adó vonatkozik.

Cég neve: ALPHA LUXE GROUP d.o.o. za usluge

Székhely: Mate Vlašića 17, Poreč Bejegyzve a Pazini Kereskedelmi Bíróságnál, alaptőke HRK 20,000.00, teljes egészében befizetve. MBS: 130092679, OIB: 69925939724

Tranzakciós számlák: IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, megnyitva a Privredna Banka Zagreb dd-nél, BIC/SWIFT: PBZGHR2X. Vezetőség Tagjai: Robert Budimir, igazgató (a Céget önállóan és egyénileg képviseli). Ezen árak az Ingatlanközvetítési Törvény és más alkalmazandó jogszabályok alapján készültek.